Faq

Begrippenlijst


Mocht u het niet eens zijn met de vordering dan kunt u verweer voeren. Onderbouw uw verweer goed en vermeldt ook hierbij ons dossiernummer. Wij leggen vervolgens uw verweer voor aan onze opdrachtgever en reageren vervolgens op uw verweer. U kunt uw verweer sturen naar Florijn Incasso, Zwedenlaan 22, 9403 DE Assen of e-mailen aan info@florijnincasso.nl.

In principe dient u de vordering in één keer aan ons te voldoen binnen de aangegeven termijn in de brief die wij u hebben toegezonden. Als dit niet lukt, kunt u een voorstel tot betaling sturen aan ons. Stuurt u hierbij uw dossiernummer mee. Het kan zijn dat wij u vragen een inkomsten en uitgavenformulier in te vullen zodat wij uw voorstel kunnen toetsen aan uw financiële ruimte. Als u reeds gedagvaard bent kunt u geen regeling meer treffen en dient het totale bedrag te zijn voldaan binnen drie dagen voor de zittingsdatum.

Mocht u de vordering al betaald hebben stuurt u ons dan een kopie van het betalingsbewijs toe. Dit mag een bankafschrift zijn of een verklaring van de eisende partij dat u reeds betaald hebt. U kunt dit sturen aan Florijn Incasso, Zwedenlaan 22, 9403 DE Assen of aan ons e-mailen info@florijnincasso.nl Vermeld vooral het dossiernummer zodat wij uw bericht kunnen koppelen aan het bij ons bekende dossier.

U betaalt inderdaad niet alleen het oorspronkelijke, verschuldigde bedrag (de zogenoemde hoofdsom). Ook de rente en de gemaakte kosten worden aan u doorberekend omdat u in verzuim bent gebleven.

U kunt de vordering voldoen door het totale bedrag binnen de aangegeven termijn over te maken aan Florijn Incasso op derdengeldenrekening NL22RABO0132588668. Vermeld bij betaling ons dossiernummer. U vindt ons dossiernummer en de gestelde termijn waarbinnen u de vordering dient te voldoen in de brief die wij u hebben toegezonden. Betalen kan ook nu direct via iDeal.

Een uitspraak welke wordt uitgesproken door de rechter van het gerechtshof in Leeuwarden.

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting. Bij Florijn gebruiken wij een advocaat wanneer wij boven de competentiegrens procederen (>25.000 euro) of in het geval van een kort geding of faillissementsverzoek.

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking. Bijvoorbeeld een aanzegging van een openbare verkoop of een aanzegging tot ontruiming.